หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ สาขาวิชาที่เปิดสอน ข่าวสารและกิจกรรม คณาจารย์ประจำหลักสูตร ผลงาน วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   เกี่ยวกับคณะ
 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

 

 


1.  ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย       :    หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
     ภาษาอังกฤษ  :     Master  of  Education Program in  Educational  Administration
 
2.  ชื่อปริญญา                      
     ชื่อเต็มภาษาไทย    :      ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)
     ชื่อย่อภาษาไทย     :      ศษ.ม.  (บริหารการศึกษา)
     ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  :    Master of  Education  (Educational  Administration)
     ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  :     M.Ed. (Educational Administration)
 
3.  วิชาเอก
                ไม่มี       
 
4.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
                ไม่น้อยกว่า  42   หน่วยกิต
 
5.  รูปแบบของหลักสูตร
     5.1  รูปแบบ   
             เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท  หลักสูตร 2 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
     5.2  ภาษาที่ใช้              
            จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
     5.3  การรับเข้าศึกษา   
            รับนักศึกษาไทยและต่างชาติที่มีความรู้ภาษาไทยและมีคุณสมบัติครบตามข้อบังคับวิทยาลัยราชพฤกษ์ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
     5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
            เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
     5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา      
            ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 
6.  สถานที่จัดการเรียนการสอน
             วิทยาลัยราชพฤกษ์  อาคาร  ดร.กมล    ชูทรัพย์    ห้อง  4707


7.   รายละเอียดการเรียนการสอน
               เรียนทุกวันเสาร์ -  วันอาทิตย์

 

 

ปรัชญา

 

 

         หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษามีความเชื่อว่าผู้บริหารการศึกษาต้องมีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีความคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมโดยมีคุณธรรมเป็นฐาน และสามารถส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนมีภาวะผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์สร้างนวัตกรรมได้ โดยมีคุณธรรมเป็นฐาน

 

 

 

วิสัยทัศน์

 

 

             หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เป็นหน่วยงานแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่มุ่งแสวงหาความรู้และผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพด้านการบริหารการศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี

 

 

พันธกิจ

 

 

         หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทั้งในด้านวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  โดยได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอุดมศึกษาและได้ผ่านความเห็นชอบการเปิดดำเนินการหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอีกทั้งได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. โดยวิทยาลัยมีพันธกิจที่สำคัญ  ดังนี้

              1.  ด้านการผลิตบัณฑิต  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  เป็นแหล่งการเรียนรู้ยุคใหม่ พร้อมผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม  ได้มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล และมีความสามารถในการปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำความรู้ใหม่ๆ และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามาใช้ในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจของประเทศเพื่อไปสู่ความเป็นสากล
               2.  ด้านงานวิจัย  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  ได้ให้ความสำคัญกับการวิจัยเป็นอย่างยิ่ง ส่งเสริมเพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการวิจัยและรวบรวมองค์ความรู้ด้านการบริหารการศึกษา เพื่อนำองค์ความรู้จากการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นไป โดยสบันสนุนให้มีผลงานวิจัยทางด้านการบริหารการศึกษา การวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา ตลอดจนจัดให้มีการนำเสนอผลงานวิจัยไปเผยแพร่ในชุมชน หรือสาธารณชน ด้วยเหตุที่ว่าการวิจัยเป็นรากฐานของการนำวิชาการไปใช้ให้เกิดประสิทธิผลอันจะทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่ผู้เรียนได้
                 3.  ด้านการบริการวิชาการ  มุ่งเน้นในการเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารการศึกษาสู่มวลชนเพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
                 4.  ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ให้ความสำคัญและส่งเสริม  การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมอันดีงาม  เพื่อดำรงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย

 

 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.