หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ สาขาวิชาที่เปิดสอน ข่าวสารและกิจกรรม คณาจารย์ประจำหลักสูตร ผลงาน วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   สาขาวิชาที่เปิดสอน   >   บริหารการศึกษา
 
สาขาวิชาที่เปิดสอน
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 
บริหารการศึกษา
 
บริหารการศึกษา
  • แนะนำสาขา
  • ข้อมูลหลักสูตร
  • แนวทางประกอบอาชีพ


หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ เรียนมีสมรรถนะ ดังนี้
 

            1.  มีความรู้ลุ่มลึกศาสตร์ทางการบริหารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและสามารถนำไปสู่การปฎิบัติให้สอดคล้องกับสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีได้
            2.  มีทักษะทางปัญญา มีความคิดสร้างสรรค์ด้านการวิจัย สามารถสร้างนวัตกรรมและความรู้ใหม่ทางการบริหารการศึกษา
            3.  มีคุณธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรม สามารถจัดการปัญหา คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพได้อย่างมีหลักการและยุติธรรม ตลอดจนเป็นผู้มีวัฒนธรรมและค่านิยมอันดีงาม
            4.  มีความอดทน ใจกว้าง มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น มีมุมมองและความคิดเชิงบวก มีเจตคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลง มีความรับผิดชอบในการทำงานร่วมกับผู้เรียนและผู้ร่วมวิชาชีพเป็นองค์คณะบุคคล
            5.  มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์หรือการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ประเด็นวิกฤตในการบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและขีดความสามารถในวิชาชีพของตนอย่างต่อเนื่อง
            6.  มีความสามารถในการบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง

1.  ระบบการจัดการศึกษา

     1.1  ระบบการจัดการศึกษา
            ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติโดย 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ อาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาที่ 2 โดยกำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ จำนวน 1ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์

      1.2  การคิดหน่วยกิต
             1.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
             1.2.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
             1.2.3 รายวิชาปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา ใช้เวลาในการปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 3หน่วยกิตระบบทวิภาค
             1.2.4 การค้นคว้าอิสระที่ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
             1.2.5 วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค

      1.3 การจัดการศึกษา                
            มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดการศึกษาให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ
            1)  แผน ก (2)
                 แผน ก แบบ ก (2) เป็นแผนการศึกษามีการทำวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาเอก 30 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาบังคับ 24หน่วยกิต วิชาเลือก 6หน่วยกิต  โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)
             2)  แผน ข
                  แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์  มีการศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต ศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาเอก 36 หน่วยกิต  แบ่งเป็นวิชาบังคับ 24 หน่วยกิต วิชาเลือก 12หน่วยกิต ผู้เรียนจะต้องศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนหรือสอบปากเปล่าในสาขาวิชานั้น และผ่านการประเมินผลการศึกษาการค้นคว้าอิสระ โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)
  • ผู้บริหารการศึกษาภาครัฐ/ ภาคเอกชน ระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • นักวิชาการ นักบริหารจัดการ ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา
  • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
  • อาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา

 

 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.