หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ สาขาวิชาที่เปิดสอน ข่าวสารและกิจกรรม คณาจารย์ประจำหลักสูตร ผลงาน วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   คณาจารย์ประจำหลักสูตร
 
คณาจารย์ประจำหลักสูตร
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 

คณาจารย์ประจำหลักสูตร

  บริหารการศึกษา
 
 •  
   

   

  รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ (Assoc. Prof. Dr. Laddawan Petchroj)
  คณบดีคณะศิลปศาสตร์
  ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

  สถานที่ติดต่อ
  บ้านเลขที่ 118/25 ซ.นวมินทร์ 74 แยก 3 
  แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กทม.10230  
  มือถือ 086-052-6256 
  E-mail:ladrojch@gmail.com, lapetc@rpu.ac.th

    รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ (Assoc. Prof. Dr. Laddawan Petchroj)
  วุฒิการศึกษา
  ค.บ.  (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ค.ม.  (สถิติการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ค.ด.  (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    ผู้ทรงคุณวุฒิ/เชี่ยวชาญ
     -   ด้านสถิติ 
     -   ระเบียบวิธีการวิจัย
     -   การวิจัยในชั้นเรียน
     -   การออกแบบการวิจัย
     -   การวัดประเมินผล
     -   การบริหารการศึกษา
   
  ประวัติการทำงาน
  ตำแหน่งปัจจุบัน

  -  ข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  -  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และ ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
     สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
  -  คณะกรรมการสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย
  -  ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
     แห่งประเทศไทย (สสอท.)
  -  คณะกรรมการอำนวยการกำกับติดตามประเมินผลเครือข่ายภาคกลางตอนบน
     (จุฬาฯ เป็นแม่ข่าย) ของโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 
     โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

  ตำแหน่งทางวิชาการ

  พ.ศ. 2516–2517 ตำแหน่งอาจารย์ประจำ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
  พ.ศ. 2518–2520 ตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยการค้า
    (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)
  พ.ศ. 2520–2521 นักวิชาการศึกษา 4 หน่วยศึกษานิเทศก์ กระทรวงศึกษาธิการ
  พ.ศ. 2522–2535 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา-นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 6
    สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  พ.ศ. 2536–2538 ตำแหน่งอาจารย์ 7 ประจำสำนักทะเบียนและวัดผลมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  พ.ศ. 2542–2545 ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8 ประจำสำนักทะเบียนและวัดผล
    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  พ.ศ. 2546–2554 ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ระดับ 9 ประจำสำนักทะเบียนและวัดผล
    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  ตำแหน่งบริหาร

  พ.ศ. 2530–2535 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประมวลผล
    มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  พ.ศ. 2539–2542 หัวหน้าฝ่ายวัดผล สำนักทะเบียนและวัดผล
    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  พ.ศ. 2544-2548 ผู้อำนวยการ สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  พ.ศ. 2549-2552 ผู้อำนวยการ สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
    มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
  พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

  ผลงานการวิจัย

  1. สาเหตุการขาดสอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง 2529 
    (ทุนอุดหนุนการวิจัย ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
  2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสำเร็จการศึกษาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง 2530
    (ทุนอุดหนุนการวิจัย ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
  3. ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการเลือกศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2531
    (ทุนอุดหนุนการวิจัย ของ มหาวิทยาลัยรามคำแหง)
  4. การประเมินสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์สิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2544
    (ทุนอุดหนุนการวิจัย ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม) 
    รูปแบบการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2540
    (ทุนอุดหนุนการวิจัย ของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
  6. แนวโน้มการบริหารการศึกษาของศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2546
    (ทุนอุดหนุนการวิจัย ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  7. การประเมินบทเรียน E- learning ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ผลิตในปีการศึกษา 
    2548 (ทุนอุดหนุนงบประมาณแผ่นดิน) 
  8. การประเมินผลลัพธ์ ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
    ภารกิจของกรมทางหลวงชนบท 2552 -2553 (ทุนอุดหนุนการวิจัย ของกรมทางหลวงชนบท)
  9. รูปแบบการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี 
    เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2555 (ทุนอุดหนุนการวิจัย
     ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จังหวัดนนทบุรี) 
  10. ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอกชน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
    อาเซียน  2556 (ทุนอุดหนุนการวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี) 
  11. การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบการจัดชั้นเรียนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม 
    Class Start  ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 2557 
    (ทุนอุดหนุนการวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี)
  12. การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัย
    ราชพฤกษ์  2560 (ทุนอุดหนุนการวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี)
  13. การพัฒนาแบบวัดทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1
    มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 2560 (ทุนอุดหนุนการวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี)

  ผลงานทางวิชาการ : ตำรา หนังสือ

  ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์. )2560). การออกแบบการวิจัย.นนทบุรี: มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์.
  ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ และคณะ.(2555).สถิติสำหรับการวิจัยและเทคนิคการใช้SPSS (ฉบับปรับปรุง
     ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: เจริญดีมั่นคงการพิมพ์.
  ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ และอัจฉรา ชำนิประศาสน์. (2550). ระเบียบวิธีการวิจัย (ฉบับปรับปรุง). 
    กรุงเทพฯ : พิมพ์ดีการพิมพ์.
  ลัดดาวัลย์  เพชรโรจน์. (2554). “การใช้สถิติเพื่อการวัดและการประเมินผลการศึกษา”ในเอกสาร
    การสอนชุดวิชาสถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่2). 
    สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
  ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์.(2541). “การประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมอาหาร”
    ในเอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมอาหาร
    สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
  ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์. (2543). “การออกแบบการวิจัย”ใน ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์
    ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
  ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์. (2543). “ข้อมูลและเครื่องมือสำหรับการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ” ใน 
    ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
  ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์. (2545). “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน"
    ใน ประมวลสาระชุดวิชาการประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน
      ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
  ลัดดาวัลย์   เพชรโรจน์. (2545). “แบบสัมภาษณ์” ใน ประมวลสาระชุดวิชาการพัฒนาเครื่องมือ
    สำหรับการประเมินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
  ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์. (2545). “สัมมนาการประเมินความก้าวหน้า ผลผลิต และผลกระทบ” ใน
    ประมวลสาระชุดวิชาสัมมนาการประเมินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
    สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

  เสนอบทความทางวิชาการ

  ลัดดาวัลย์   เพชรโรจน์ (2544) “การวิเคราะห์องค์ประกอบ”เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรสถิติ
    เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนากับ
    สำนักการศึกษาต่อเนื่อง นนทบุรี:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  2544 หน้า 203-224. 
  ลัดดาวัลย์   เพชรโรจน์  (2552) “การประเมินงานวิจัย”  แนวทางการสร้างผลงานวิชาการ ฉบับที่ ปี  2552
    โครงการอบรมทางวิชาการ สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
  ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ (2557) “รูปแบบการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
    นนทบุรี ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”  การนำเสนอผลงานทาง
    วิชาการ ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เบญจมิตรวิชาการ” ครั้งที่ 
    ที่วิทยาลัยราชพฤกษ์  วันที่ 25  เมษายน 2557.
  ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ (2559) “การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบการจัดชั้นเรียน
    ออนไลน์ Class Startระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ การนำเสนอผลงานทาง
    วิชาการในการประชุมทางวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ” 
     ครั้งที่ มหาวิทยาลัยฟาอีสเทิร์น จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 27  พฤษภาคม  2559.
  Petchroj, Laddawan. (1995) “A Model of Futuristic Studies Using Naturalistic Inquiry” 13th
    International Conference of the International in Higher Education Proceedings 
    Part IIILisbon, Portugal, October 29 - November 2 1995 page 1-9.
  Petchroj, Laddawan. (2003) “Networking and Partnership Model in ExaminationAdministration 
    of Sukhothai Thammathirat Open University”The 17th AAOU Annual Conference: 
    Networking and Partnership Model in Examination Administrationof Sukhothai
    Thammathirat Open University,Siam City Hotel, Bangkok, Thailand12-16
      November 2003, p 115-116.
  Petchroj, Laddawan. (2004) “Collaboration for Credits Transfer System of Sukhothai 
    Thammathirat Open University”The 18th AAOU Annual Conference: Quality 
    Education for All: New Missions and Challenges Facing Open Universities, 
    Shanghai China: Shanghai TV University, 28-30 Novervember 2004, p 28.
  Petchroj, Laddawan. (2014) “Strategies for Higher Education Management of Thai Private 
    Educational Institutions Towards ASEAN Community”The International Journal 
    of Arts  Science’(IJAS) International Conference for Academic Disciplines at 
    FHWien University of Applied Sciences of WKH, WähringerGürtel: Vienna
    Austria, 6-10  April. 2014
  Petchroj, Laddawan (2014). “Strategies for Higher Education Management of Thai Private 
    Educational  Institutions Towards ASEAN Community ”.International Journal of 
    Multidisciplinary  Thought, CD-ROM. ISSN: 2156-6992: 04(03):395–398 (2014).
  Petchroj, Laddawan and Saisud, Benjamas (2017) The Improvement of the English  
    Placement Test  for the First Year Students of Rajapruk University Presentation for 
    The 7th  BENJAMIT Network National & International Conferenceat Lampang 
    Intertech Colleg, Lampang. 31 May 2017.
  Petchroj, Laddawan, Apakorn Tasanasangsonand Yanika Phetchroj (2018) The Ways to 
     Improve English Ability of Thai Undergraduate Students Presentation for 2018 
     ASIAN Literacy Conference International Conference Association on Literacy in 
    The Digital Era (ICAL) 25-26 May 2018. Miracle Grand Convention Vibhavadee 
     Ave Bang Khen Bangkok Thailand.
  Petchroj, Laddawan (2018) Curriculum Evaluation of Master of Education Program in
    Educational Administration at Rajapruk University., Presentation for The8th
     BENJAMIT Network National & International Conference at Thonburi University.
     30 May 2018.

  อาจารย์ผู้สอน/ผู้ทรงคุณวุฒิ/เชี่ยวชาญ/อาจารย์พิเศษ
      

  อาจารย์ผู้สอน
      
     1.  วิชาวิจัยทางการบริหารศึกษา มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (ปี 2555-ปัจจุบัน)
     2.  วิชาวิจัยทางการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (ปี 2555-ปัจจุบัน)
     3.  วิชาสถิติสำหรับวิจัยทางการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ปี 2557-ปัจจุบัน)
     4.  ภาวะผู้นำทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (ปี 2555-ปัจจุบัน)
     5.  การพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (ปี 2560-ปัจจุบัน)
      
  วิทยากรบรรยาย


  -  เรื่อง“การประเมินบริบทและการดำเนินงานโครงการ  การประเมินผลผลิตและผลกระทบของ
     โครงการ” โครงการ Research Zone (2015) : Phase 97 (วันที่ 18มีนาคม 2558) สภาวิจัยแห่งชาติ 
  -  เรื่อง การประเมินโครงการ การเขียนรายงานการประเมินโครงการ” วิทยาลัยเทคนิคอุดร 
      จ.อุดรธานี วันที่ 14-15 ตุลาคม 2558
  -  เรื่อง “แนวคิดและระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและการกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง” 
      โครงการ Research Zone (2016) : Phase 108 (วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559) สภาวิจัยแห่งชาติ
  -  เรื่อง การออกแบบการวิจัยด้านการเรียนการสอนและการพยาบาล” วิทยาลัยพยาบาล
     บรมราชชนนี กรุงเทพ วันที่ 20-21 มิถุนายน 2559
  -  เรื่อง “การประเมินโครงการ” โครงการ Research Zone (2018) : Phase 130 (วันที่ 21 มกราคม  
     2561) สภาวิจัยแห่งชาติ
  -  เรื่อง Factor Analysis and Path Analysis” โครงการ Research Zone (2018) : Phase 134 
      (วันที่ 24 พฤษภาคม 2561) สภาวิจัยแห่งชาติ
  -   เรื่อง “ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ” โครงการ Research Zone (2018) : Phase 136 (วันที่ 3 
       สิงหาคม 2561) สภาวิจัยแห่งชาติ
   
   
 •  
   

   

  รองศาสตราจารย์ ดร.โกสุม สายใจ (Assoc. Prof. Dr. Kosoom Saichai)

  อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  E-mail: KosoomDusit@hotmail.com

    รองศาสตราจารย์ ดร.โกสุม สายใจ (Assoc. Prof. Dr. Kosoom Saichai)
  วุฒิการศึกษา
  กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  MAIE Technological University of the University of the Philippines
  Ed.D. Northern University  of Philippines


  ความเชี่ยวชาญ
    - งานวิจัยทางการศึกษาและประกันคุณภาพ


  งานวิจัย

  2560 การพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
  2559 การพัฒนาพุทธศิลป์ของวัดระดับวรวิหารในจังหวัดนนทบุรีเป็นแผล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย
  2558 การบริหารตามพัธกิจสถาบันอุดมศึกษากับความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา

   

   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเริง อ่อนสัมพันธุ์ (Asst.Prof. Dr.Samrerng Onsampant)
  อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต​

  สถานที่ติดต่อ:
  13 หมู่ที่ 3 ตำบล หนองดินแดง 
  อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
  มือถือ 086-366-6186

  E-mail: samrerng2791@gmail.com

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเริง อ่อนสัมพันธุ์ (Asst.Prof. Dr.Samrerng Onsampant)
  วุฒิการศึกษา

  กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)  มหาวิทยาลัยศิลปากร

  กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร

  ความเชี่ยวชาญ

   - การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา
   - วิจัยทางการบริหารการศึกษา
   - การบริหารสถานศึกษา

   
  ประวัติการทำงาน
  พ.ศ. 2549- 2551  รองผู้อำนวยการ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
                               (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) อำเภอพุทธมณฑล
                               จังหวัดนครปฐม
  พ.ศ. 2543-2549    รองผู้อำนวยการ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา อำเภอนครชัยศรี 
                                จังหวัดนครปฐม
  พ.ศ. 2542-2543    ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน ”วิเศษสมุทคุณ”
                               อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
  พ.ศ. 2540- 2542   ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม
                               อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
  พ.ศ. 2521–2539   ครูโรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม  อำเภอเมืองนครปฐม
                               จังหวัดนครปฐม

  ผลงานวิจัย
    
  สำเริง  อ่อนสัมพันธ์. (2559) “การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
                 บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” วารสารศิลปากรศึกษา
                 ศาสตร์วิจัย. ปีที่ 8(2). (กรกฎาคม – ธันวาคม, 2560).
  สำเริง  อ่อนสัมพันธ์. (2559). “การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบ้านพระเพลิง 
                 จังหวัดสระแก้ว.” วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
                 สกลนคร. ปีที่ 9(26) เดือนกันยายน - ธันวาคม 2560. 143-155.
  สำเริง  อ่อนสัมพันธ์ และคณะ. (2560). “รูปแบบการบริหารจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
                 ในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างสรรค์และความยั่งยืนของชุมชน.” 
                 Veridian  E-Journal, Silpakorn University ISSN 1906 - 3431 ฉบับ 
                 ภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่10(3) 
                 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2560.1371-1392.
  สำเริง  อ่อนสัมพันธ์,สมชัย พุทธา และ หทัยทิพย์ สิขัณฑกสมิทธิ์. (2561). “การสร้างองค์การ
                 นวัตกรรมกับการบริหารวิชาการของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
                 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2.” การประชุมวิชาการระดับ
                 นานาชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ IC-162 วันที่ 21
                 กรกฎาคม 2561.
  Samrerng Onsampant, Somchai Phuttha, and Hathaitip Sikhuntagasamit. “The 
                Innovative Organization Creating and Academic Administration of 
                Nawamintrachinuthit Benjama Rachalai School under the Secondary 
                Educational Service Area  Office 2” The 5th NEU National and International 
               Conference 2018 (NEUNIC 2018)July 21, 2018 North Eastern University. 
               2565-2577
  สำเริง  อ่อนสัมพันธ์,สุริยา  ชิณณพงศ์. (2561).“การสร้างองค์การนวัตกรรมกับการบริหาร
              วิชาการ ของโรงเรียนราชินีบูรณะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
              เขต 9.” การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนครพนมวันที่ 22 ตุลาคม 2561.

  บทความ

  1. การบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหน้า
  2. รูปแบบการส่งเสริมการดำเนินการเพื่อพัฒนางานวิจัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  3. การพัฒนาระบบการบริหารงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะศึกษาศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยศิลปากร
  4. ระบบการควบคุมทางการบริหารสำหรับผลการปฏิบัติงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  5. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกสุจริตให้กับนักเรียน
  โรงเรียนบ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา) จังหวัดนครพนม
  6. การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  7. การสร้างองค์การนวัตกรรมสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทย
   
   
   
 •  
   

   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี สำเภาทอง (Asst. Prof. Dr. Arunee Sampaothong)
  รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ
  ที่ปรึกษาสาขาวิชาการตลาด

  E-mail: aruntong2492@yahoo.com

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี สำเภาทอง (Asst. Prof. Dr. Arunee Sampaothong)
  วุฒิการศึกษา
  กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยการศึกษาสงขลา
  ค.ม. (นิเทศการศึกษาและการพัฒนา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ค.ด (หลักสูตรและการสอน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
  ประวัติการทำงาน

  - อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

     มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
   
   
   
 •  
   

   

  รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล วิจิตรวรรณา (Assoc. Prof. Dr. Somthawin Wijitwanna)
  อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  E-mail: somtawin2499@yahoo.com

    รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล วิจิตรวรรณา (Assoc. Prof. Dr. Somthawin Wijitwanna)
  วุฒิการศึกษา
  กศ.บ. (คณิตศาสตร์ เกียรตินิยม)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2522
  กศ.ม. (วัดผลการศึกษา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2524
  ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2543

  ผู้ทรงคุณวุฒิ/เชี่ยวชาญ

    -  พิจารณาบทความวิจัย
    -  รายงานวิจัย 
    -  คุณภาพของเครื่องมือวิจัย 
    -  เครื่องมือประเมินตามมาตรฐานครู  
   
  ประวัติการทำงาน
  ประสบการณ์ทำงาน  ปัจจุบัน เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เป็นอาจารย์พิจารณาคุณภาพแบบทดสอบของมหาวิทยาลัยและทำงานเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดทำแบบทดสอบ การสร้างเครื่องมือวัดผล  

  ตำรา/หนังสือ/ เอกสารประกอบการสอน 

         1)  สมถวิล วิจิตรวรรณา (2550) “การพัฒนาเครื่องมือวัดผลด้านทักษะพิสัย”บทที่ 14 ในประมวลสาระชุดวิชา การวัดและการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับประถมศึกษา นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
         2)  สมถวิลวิจิตรวรรณา (2551) “การทดสอบประสิทธิภาพและการประเมินสื่อการเรียนการสอน” ในประมวลสาระชุดวิชาการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน หน่วยที่ 10. นนทบุรี :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
         3)  สมถวิล วิจิตรวรรณา (2552) “การวิเคราะห์คะแนนพัฒนาการด้วยโมเดลโค้งพัฒนาการ”บทที่ 5 ในหนังสือสถิติวิเคราะห์สำหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์:เทคนิคการใช้โปรแกรม LISREL  พิมพ์ครั้งที่ 3  กรุงเทพมหานคร: บริษัทมั่นคงการพิมพ์ จำกัด
         4)  สมถวิล วิจิตรวรรณา (2553) “การสร้างเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัย ” ในประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา หน่วยที่ 6 นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
         5)  สมถวิล  วิจิตรวรรณา (2553) “การวิเคราะห์พหุระดับ 3 ระดับ”ในหนังสือสถิติวิเคราะห์พหุระดับ:เทคนิคการใช้โปรแกรม HLM กรุงเทพมหานคร: บริษัท มั่นคงการพิมพ์
         6)  สมถวิล วิจิตรวรรณา (2554) “การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัย” ในเอกสารการสอนชุดวิชา  สถิติ วิจัยและประเมินผลการศึกษา หน่วยที่ 10 นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
         7)  สมถวิล วิจิตรวรรณา (2554) “เทคนิคการประเมิน” ในเอกสารการสอนชุดวิชาการประเมินโครงการ หน่วยที่ 12  นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
          8)  สมถวิล วิจิตรวรรณา (2554) “ระเบียบวิจัยทางสถิติและการเก็บรวบรวมสถิติ” ในประมวลสาระ ชุดวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หน่วยที่ 5 นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
         9)  สมถวิล วิจิตรวรรณาและชูศักดิ์ ศิริรุ่งพันธ์ (2555) “การประเมินงานอาหาร โภชนาการศึกษาและสื่อสาร” ในเอกสารการสอนชุดวิชา อาหาร โภชนาการศึกษาและสื่อสาร หน่วยที่ 14 นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัย-ธรรมาธิราช สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
         10)  สมถวิล วิจิตรวรรณา (2556) “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ” ในประมวลสาระ ชุดวิชาการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ หน่วยที่ 13 นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
         11)  สมถวิล วิจิตรวรรณา (2557) “การประเมินศักยภาพบุคลากร” ในประมวลสาระ ชุดวิชาการประเมินองค์กรและบุคลากร หน่วยที่ 11 นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
         12) สมถวิล วิจิตรวรรณา (2559)  “การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย” ในเอกสารการสอน ชุดวิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับเศรษฐศาสตร์ หน่วยที่ 8 นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
         13) สมถวิล วิจิตรวรรณาและสุนิสา จุ้ยม่วงศรี  (2559)  “การวัดตัวแปรและการเลือกใช้สถิติ” ในเอกสารการสอน ชุดวิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับเศรษฐศาสตร์ หน่วยที่ 7 นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
   
  งานวิจัย

         1)  สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์ สมถวิล วิจิตรวรรณา ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ กานดา พูนลาภทวี วรรณา บัวเกิด สุภมาส อังศุโชติ รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์ และชูชาติ พ่วงสมจิตร์  (2551) รายงานวิจัยเรื่อง  รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (ผู้ร่วมวิจัย) ได้รับทุนสนับสนุนจากกรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม ได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรม 
        2)  นายแพทย์พงศ์ธารา วิจิตเวชไพศาล สมถวิล วิจิตรวรรณา และ ปาริชาต อภิเดชากุล (2551) รายงานวิจัยเรื่อง  การวิเคราะห์โค้งพัฒนาการในวิชาความผิดปกติดุลกรดด่างและอิเล็คโตรลัยท์ของนักเรียนพยาบาลวิสัญญี ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ผู้ร่วมวิจัย) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหิดล
        3)  รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์ สุภมาส อังศุโชติ และสมถวิล วิจิตรวรรณา (2552) รายงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการเรียนชุดวิชาที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณของนักศึกษา มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช โดยการวิเคราะห์พหุระดับ (ผู้ร่วมวิจัย) นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
        4)  สุภมาส อังศุโชติ สมถวิล วิจิตรวรรณา รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์ สุนิสา จุ้ยม่วงศรี ณรงค์ ทีปประชัย ชูศักดิ์ ศิริรุ่งพันธ์ และปิยนาฎ สิทธิฤทธิ์ (2553) รายงานวิจัยเรื่อง การประเมินระบบวัดผลตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ผู้ร่วมวิจัย) นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
        5)  ทิวัตถ์ มณีโชติ และสมถวิล วิจิตรวรรณา (2554) รายงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินเทียบระดับการศึกษาของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ผู้ร่วมวิจัย) ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
        6)  สมถวิล วิจิตรวรรณา รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์ และ สุณี เข่งเงิน (2555) รายงานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการกำหนดระดับคะแนนในการประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (หัวหน้าโครงการวิจัย) นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
         7)  สมถวิล วิจิตรวรรณา รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์  สุนิสา  จุ้ยม่วงศรี และชูศักดิ์  ศิริรุ่งพันธ์ (2557) รายงานวิจัยเรื่อง  การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่อง การวิจัยเชิงประเมิน (หัวหน้าโครงการวิจัย) นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
         8)  สมถวิล วิจิตรวรรณา (2557) รายงานวิจัยเรื่อง ผลการใช้รูปแบบเรียนรู้แบบโครงงานในวิชาการวิจัยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (หัวหน้าโครงการวิจัย) ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
        9)  สมถวิล วิจิตรวรรณา รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์ และสุนิสา  จุ้ยม่วงศรี (2558) รายงานวิจัยเรื่อง  การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอผลการวิจัย (หัวหน้าโครงการวิจัย) นนทบุรี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
        10)  สมถวิล วิจิตรวรรณา รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์ และสุนิสา จุ้ยม่วงศรี (2558) รายงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอผลการวิจัย (หัวหน้าโครงการวิจัย) นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
        11) สมถวิล วิจิตรวรรณา และรุจา รอดเข็ม (2559) รายงานวิจัยเรื่อง การสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ของศูนย์พัฒนาเด็ก (หัวหน้าโครงการวิจัย)  ได้รับทุนวิจัยจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
        12)  รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์ สุภมาส อังศุโชติ สมถวิล วิจิตรวรรณา สุนิสา จุ้ยม่วงศรี ศศิธร บัวทองและศจี จิระโร (2559) รายงานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุเพื่อพัฒนาสมรรถนะกำลังคนรองรับโลกศตวรรษที่ 21(ผู้ร่วมวิจัย) ได้รับทุนวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ


  บทความวิจัยและบทความทางวิชาการที่เผยแพร่ 

       1) รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์ สุภมาส อังศุโชติ และสมถวิล วิจิตรวรรณา (2553) “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการเรียนชุดวิชาที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยการวิเคราะห์พหุระดับ” ASAIN JOURNAL OF OPEN AND DISTRANCE  EDUCATION  2, 1 (2010) : 25-33
       2) นายแพทย์พงศ์ธารา วิจิตเวชไพศาล สมถวิล  วิจิตรวรรณา และ ปาริชาต อภิเดชากุล (2553) “การวิเคราะห์โค้งพัฒนาการในวิชาความผิดปกติดุลกรดด่างและอิเล็คโตรลัยท์ของนักเรียนพยาบาลวิสัญญี ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล” วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  21,2 (กุมภาพันธ์  –พฤษภาคม 2553) :1-20.
       3) พิชิต วิจิตรไพศาล และสมถวิล วิจิตรวรรณา(2557) รายงานวิจัยเรื่อง ผลการใช้รูปแบบเรียนรู้แบบโครงงานในวิชาการวิจัยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
       4) สมถวิล วิจิตรวรรณา รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์ และสุณี  เข่งเงิน (2555) “การพัฒนารูปแบบการกำหนดระดับคะแนนในการประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช” วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช 2552 (กรกฎาคม–ธันวาคม 2555) :135-154.
       5) Somtawin Wijitwanna and Ratchaneekool Pinyopanuwat (2014)  “A Development of Distance Training Package on Evaluation Research” International Journal of Teaching and Education  CD-ROM ISSN: 2156-6266 November 2014 (Volume 03, Number 03) http://www.universitypublications.net
       6) Somtawin Wijitwanna and Ratchaneekool Pinyopanuwat (2015)  “Development of Teacher’s Research Competency on Data Analysis and Research Results Presentation: Using Distance Training Package ” International Journal of Multidisciplinary Thought CD-ROM ISSN: 2156-6992 05( 04) 2015. 
   
   
 •  
   

   

  รองศาสตราจารย์ ดร.ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์ (Assoc. Prof. Dr. Chalabhorn Suwansumrit)
  อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

  E-mail: chsuwa@rpu.ac.th

    รองศาสตราจารย์ ดร.ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์ (Assoc. Prof. Dr. Chalabhorn Suwansumrit)
  วุฒิการศึกษา
  ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ได้รับ สถานที่ศึกษา ปีที่จบการศึกษา
  ปริญญาเอก ศษ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2551
  ปริญญาโท ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2531
  ปริญญาตรี ค.บ. (คณิตศาสตร์-โสตทัศนศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2525
   
  ประวัติการทำงาน
  ประสบการณ์ด้านการทำงาน / การบริหาร / การวิจัย
  1.  ประสบการณ์การทำงาน 
  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 - 30 กันยายน พ.ศ. 2561)
  - หัวหน้าศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (4 มีนาคม พ.ศ. 2559 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559)
  - รองผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (28 ธันวาคม พ.ศ. 2554 - 2 ธันวาคม พ.ศ. 2555)
  - หัวหน้าศูนย์บริการการสอนทางวิทยุและโทรทัศน์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 - 3 ธันวาคม พ.ศ. 2554)
  - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณากลั่นกรองคุณภาพบทความวิชาการ
  - คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณารายงานการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา   
  - ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านประเมินบทความวิชาการ (Peer review) 
  - ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมินผลงานวิชาการ
  - Conference Technical Committees: 2019 3rd International Conference on Education and Multimedia Technology, Nagoya University, Nagoya Japan, July 22-25, 2019.
   2  ประสบการณ์ด้านการวิจัย 5 ปีย้อนหลัง 
  การวิจัย
  2.1 สุพัตรา คูหากาญจน์ ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์ สารีพันธ์ ศุภวรรณ และคนอื่นๆ. (2553). การพัฒนาแบบจำลองสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
  2.2 บุญทิพย์ สิริธรังศรี ชลาภรณ์  สุวรรณสัมฤทธิ์ (2556). การใช้เว็บแคสต์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
  2.3 ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์ และคณะ. (2557). รูปแบบห้องเรียนเสมือนจริงทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
  2.4 ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์ และคณะ. (2559). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิ่งเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
  2.5 ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์ และคณะ. (2560). การพัฒนารูปแบบชุดการเรียนทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์สำหรับฝึกปฏิบัติการนวดไทยเพื่อสุขภาพ สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จำนวน 110 หน้า.
  2.6 ชลาภรณ์  สุวรรณสัมฤทธิ์ และคณะ. (2561). การศึกษาพัฒนาการของการศึกษาระบบเปิดในประเทศไทย. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 168 หน้า. (โครงการความร่วมมือการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยเปิดในกลุ่มประเทศอาเซียน 5 ประเทศ)
  2.7 ชลาภรณ์  สุวรรณสัมฤทธิ์ และคณะ. (2562). การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดของอุดมศึกษาไทย. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.จำนวน 91หน้า. (โครงการความร่วมมือการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยเปิดในกลุ่มประเทศอาเซียน 5ประเทศ)
  2.8 ชลาภรณ์  สุวรรณสัมฤทธิ์ และคณะ. (2562). การพัฒนารูปแบบห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติตามหลักทฤษฎีพหุปัญญาสำหรับนักเรียนอาชีวศึกษา. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จำนวน 129 หน้า.
  3. รางวัลผลงานวิจัย
  3.1 รางวัลผลงานวิจัย ระดับดีมาก เรื่อง การใช้แว็บแคสต์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558. 
  4. บทความวิจัย  
  4.1 Suwansumrit, Chalabhorn. (2011). Development of an Instructional Model in Mathematics with the Use of Interactive Webcast for Sukhothai Thammathirat Open University Students. ASEAN Journal of Open Distance Learning Vol.3 No.1 (2011)
  4.2 Suwansumrit, Chalabhorn. (2015).Interactive Virtual Classroom: Challenges in Distance Education (International Conference on Scientific Research “Roles of Distance Education in Human Resource Development” 9-10 September 2015 in Nha Trang, Viet Nam)
  4.3 Suwansumrit, Chalabhorn. (2016).A Virtual Classroom Model in Educational Technology and Communications for Sukhothai Thammathirat Open University. ASEAN Journal of Open Distance Learning. Vol.8 No.1, June 2016.
  4.4 Suwansumrit, Chalabhorn. (2018).Development of Interactive Multimedia Electronic Learning (IMEL) Packages on Health Thai Massage Course for Undergraduate Students in Thailand.  Publication and Conference Name: The 4th International Conference on Frontiers of Educational Technologies Proceedings. Page 20-24. (ICFET '18, June 25–27, 2018, Moscow, Russian Federation © 2018 Copyright is held by the owner/author(s). Publication rights licensed to ACM. ACM ISBN 978-1-4503-6472-0/18/06…$15.00 https://doi.org/10.1145/3233347.3233357)
  5. ประสบการณ์ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 5 ปีย้อนหลัง
  5.1 ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์ และคณะ. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมโครงการ : โครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (งบประมาณแผ่นดิน ปี 2561 จำนวน 3 รุ่น)
  5.2 ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์ และคณะ. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมโครงการ : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบการเรียนการสอนโดยการใช้ Mobile Technologies” (งบประมาณแผ่นดิน ปี 2561)
  5.3 ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์ และคณะ. การนำข้อค้นพบงานวิจัยสู่การบริการวิชาการแก่สังคม โครงการการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์เพื่อการศึกษา (งบประมาณแผ่นดิน ปี 2561)
  5.4 ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์ และคณะ. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมโครงการ : ตามรอยพระบาทในหลวงรัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งการวิจัยไทย (งบประมาณแผ่นดิน ปี 2559)
  5.5 ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์ และคณะ. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมโครงการ: วัฒนธรรมชุมชนถนนพระอาทิตย์ ณ ป้อมมหากาฬ (งบประมาณแผ่นดิน ปี 2559)
  5.6 ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์ และคณะ. การนำข้อค้นพบงานวิจัยสู่การบริการวิชาการแก่สังคม โครงการการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา (งบประมาณแผ่นดิน ปี 2560 / 2561)
  5.7 ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์ และคณะ. การนำข้อค้นพบงานวิจัยสู่การบริการวิชาการแก่สังคมโครงการการฝึกปฏิบัติการนวดไทย (งบประมาณแผ่นดิน ปี 2561)
   
   
   
Next
Previous
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.